Privacyverklaring


 

Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Moniek de Boer, Eigenaar Ziel & Zorg coaching en training.
Weerribben 84, 8244 EX Lelystad, 06-51345184, info@zielenzorg.nl, hierna genoemd Ziel & Zorg.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject of trainingsaanvraag.

Persoonsgegevens
Ziel & Zorg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats (indien opgegeven)
 • Geslacht (indien opgegeven)
 • BIG nummer, alleen ivm toekennen accreditatie.
 • Specialisme
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie (e-mail)

Doeleinden
Ziel & Zorg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject, training op maat
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing, nieuwsbrief Ziel & Zorg en Lemniscaap
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Waarop is de verwerking gebaseerd (De wettelijke grondslagen zijn genoemd in art. 6 AVG)
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject, of trainingsaanbod. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Een belangrijke partij hierin is Lemniscaap V.O.F., het bedrijf waarbinnen de trainingen van Ziel & Zorg worden geleverd. Persoonsgegevens worden opgeslagen in Teamleader.

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, accountant, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële (anders dan vanuit Lemniscaap V.O.F) of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Toegang is alleen via een wachtwoord te krijgen.

 

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Ziel & Zorg coaching en training
Weerribben 84
8244 EX Lelystad
06-51345184
info@zielenzorg.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 april 2018.